Artykuł 1 - Przedmiot

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest, z jednej strony, poinformowanie potencjalnego konsumenta o warunkach, na jakich sprzedawca ("ModaStyle") wystawia na sprzedaż i dostarcza zamówione produkty oraz, z drugiej strony, określenie praw i obowiązków stron w związku ze sprzedażą konsumentowi ("Kupujący") produktów przez ModaStyle. Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do całej oferty produktów ModaStyle na stronie internetowej www.modastyle.pl ("Strona").

W związku z tym, zamówienie produktu oferowanego w sprzedaży na stronie internetowej www.modastyle.pl oznacza, że każda osoba dokonująca kupna w pełni i całkowicie akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży. Kupujący oświadcza, że przyjmuje je do wiadomości przed złożeniem zamówienia.

Produkty są oferowane w sprzedaży i dostawie wyłącznie na terytorium Polski.

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Kupujący i ModaStyle są indywidualnie lub zbiorowo określani jako strona, lub strony.

Kupujący, przed złożeniem zamówienia, oświadcza, że:

  • zakup produktów na stronie internetowej www.modastyle.pl nie wiąże się z działalnością zawodową i jest ograniczony wyłącznie do osobistego użytku;
  • posiada pełną zdolność prawną, pozwalającą mu na zaciągnięcie zobowiązania na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

ModaStyle zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w dowolnym czasie. Jednak Ogólne Warunki Sprzedaży mające zastosowanie do zamówienia złożonego przez Kupującego na stronie internetowej www.modastyle.pl są warunkami zaakceptowanymi przez Kupującego w momencie składania takiego zamówienia.

Artykuł 2 - Tożsamość Spółki

Strona www.modastyle.pl należy do firmy SALSA PROD POLSKA Sp. z o.o. - SALSA PROD Polska Sp. z o.o. - ul. Ogrodników 30 - 84-240 Reda - NIP: 5732901047 - REGON: 369649111 - KRS: 0000732517.

Artykuł 3 - Zawieranie umów i zamówienia

3.1 Cennik

Ceny produktów na stronie internetowej www.modastyle.pl, podane w złotych, są cenami obowiązującymi w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te mogą w każdej chwili zostać zmienione przez ModaStyle. Zmiana zostanie zgłoszona Kupującemu przed złożeniem zamówienia.

Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki, fakturowanych dodatkowo do ceny zakupionych produktów zgodnie z kwotą zamówienia. Koszty wysyłki zostaną wskazane przed potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.

Ceny podane na stronie internetowej www.modastyle.pl zawierają wszystkie podatki.

3.2 Opis produktu

Kupujący może, przed złożeniem zamówienia, zapoznać się poprzez stronę internetową www.modastyle.pl z podstawowymi cechami produktu (produktów), który(e) chce zamówić.

Kupujący może wybrać jeden lub więcej produktów z różnych kategorii oferowanych na Stronie www.modastyle.pl.

Oferty przedstawione przez ModaStyle są ważne w zależności od dostępnych stanów magazynowych. W przypadku produktów nie przechowywanych w magazynach ModaStyle przedstawione oferty są ważne w zależności od ich dostępności.

ModaStyle może modyfikować asortyment produktów oferowanych na stronie www.modastyle.pl, zwłaszcza w zależności od ograniczeń związanych z dostawami, ale bez uszczerbku dla zamówień składanych przez Kupującego.

3.3 Zamówienia

Każde zamówienie oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, bez uszczerbku dla szczególnych warunków umownych zawartych pomiędzy stronami.

Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów proponowanego mu zamówienia i skorygowania ewentualnych błędów. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie "Zatwierdź płatność" uznaje się, że świadomie zaakceptował on niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, ceny, wielkości i ilości produktów oferowanych w sprzedaży i zamówionych przez Kupującego.

Zamówienie zatwierdzone przez Kupującego zostanie potwierdzone przez ModaStyle. Sprzedaż zostanie uznana za ostateczną dopiero po udostępnieniu potwierdzenia zamówienia przez ModaStyle i otrzymaniu pełnej kwoty zamówienia.

ModaStyle zaleca, aby Kupujący zachował informacje zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez ModaStyle w postaci papierowego lub elektronicznego dokumentu.

Artykuł 4 - Płatność

Płatność musi być dokonana w momencie składania zamówienia on line przez Kupującego. W żadnym momencie zapłacone kwoty nie mogą być traktowane jako zaliczka lub zadatek.

Wszystkie zamówienia płatne są w złotych, łącznie ze wszystkimi obowiązkowymi podatkami i innymi zobowiązaniami.

Aby opłacić zamówienie na stronie internetowej www.modastyle.pl, Kupujący dysponuje następującymi metodami płatności: karta kredytowa, przelewy.pl i paypal na warunkach opisanych poniżej.

ModaStyle zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania realizacji zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od ich charakteru i stanu realizacji, w przypadku braku płatności, płatności częściowej lub wątpliwości co do pochodzenia jakiejkolwiek kwoty należnej od Kupującego, w przypadku incydentu płatniczego, lub w przypadku oszustwa, lub próby oszustwa związanego z korzystaniem ze strony internetowej www.modastyle.pl.

Kary równe ustawowym odsetkom powiększonym o pięć punktów procentowych stosuje się automatycznie do niezapłaconych kwot po upływie dziesięciu dni od daty płatności lub po powiadomieniu o odrzuceniu płatności bankowej dla wszelkich innych środków płatności. Dostawa każdego nowego zamówienia może zostać zawieszona w przypadku opóźnienia w płatności lub częściowej płatności za poprzednie zamówienie, niezależnie od postanowień niniejszego dokumentu.

ModaStyle zastrzega sobie prawo do zażądania kserokopii dowodu osobistego Kupującego i/lub, jeśli ma to zastosowanie, karty kredytowej (tylko z przodu) dla każdej płatności kartą kredytową.

W kontekście walki z oszustwami internetowymi, informacje dotyczące zamówienia mogą być przekazywane osobom trzecim, upoważnionym przez prawo lub wyznaczonym przez ModaStyle, wyłącznie w celu weryfikacji identyfikacji nabywcy, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

W przypadku środków płatniczych wydawanych przez instytucję bankową tylko środki wydawane przez instytucję bankową lub finansową upoważnioną do działania w Polsce są akceptowane przez ModaStyle.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa płatności kartą kredytową Kupujący musi udostępnić ModaStyle kryptogram (CVV) znajdujący się na odwrocie karty kredytowej używanej przez Kupującego.

Artykuł 5 - Dostawa i odbiór

5.1 Warunki dostawy

5.1.1 Ogólne zasady i przepisy

Produkty, które są przedmiotem ostatecznego zamówienia dokonanego przez Kupującego na warunkach opisanych w artykule 3.3, zostaną dostarczone na adres wskazany przez Kupującego.

Faktury zakupu są wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas rejestracji na stronie www.modastyle.pl.

Niezastosowanie się do opisanych poniżej warunków umownych nie będzie skutkowało roszczeniami ze strony Kupującego.

5.1.2 Charakterystyka dostawy "standardowej"

W momencie dostawy, potwierdzenie dostawy lub potwierdzenie odbioru musi być podpisane przez Kupującego lub odbiorcę zamówionych produktów. W przypadku nieobecności Kupujący lub odbiorca zamówienia otrzymuje zawiadomienie o nieudanej próbie dostarczenia przesyłki i o sposobie osobistego odbioru zamówionych produktów w ciągu 3 dni.

Kupujący lub odbiorca zamówionych produktów jest proszony o sprawdzenie stanu opakowania zamówienia w momencie dostawy.

W przypadku oczywistej wady (uszkodzenia, brakującego produktu w stosunku do listu przewozowego, uszkodzonej, lub zniszczonej paczki, lub produktu itp.) stwierdzonej w momencie dostawy w obecności przewoźnika, Kupujący lub odbiorca zamówionych produktów jest zobowiązany do zgłoszenia na piśmie stwierdzonej wady, lub uszkodzenia i sformułowania wszelkich roszczeń i zastrzeżeń oraz do odmowy przyjęcia przesyłki poprzez niezwłoczne zgłoszenie wady przewoźnikowi.

Kupujący lub odbiorca zamówionych produktów ma 3 pełne dni od otrzymania zamówienia na powiadomienie ModaStyle listem poleconym za potwierdzeniem odbioru o wszelkich incydentach związanych ze stanem, lub zawartością dostarczonego opakowania.

5.2 Terminy dostaw

W przypadku każdego zamówienia potwierdzonego na stronie internetowej www.modastyle.pl od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), przygotowanie zamówienia następuje w ciągu 48 godzin, w ramach dostępnych stanów magazynowych.

Terminy dostaw, po zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w artykule 3.3, wynoszą do 5 dni roboczych.

W przypadku przekroczenia tych terminów o 7 dni, a nie spowodowanych działaniem siły wyższej, Kupujący będzie miał możliwość anulowania zamówienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres wskazany w sekcji "Kontakt" strony internetowej www.modastyle.pl.

Kupujący może skorzystać z prawa do anulowania zamówienia w przypadku braku dostawy w umownym terminie, maksymalnie w ciągu sześćdziesięciu dni roboczych od daty przekroczenia maksymalnego terminu dostawy produktów. Jeżeli całe zamówienie zostanie zwrócone, całkowita kwota zapłacona przez Kupującego zostanie mu zwrócona, w formie innego produktu lub zwrotu ceny, według uznania Kupującego, w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty, gdy Kupujący skorzystał z prawa do anulowania swojego zamówienia.

Artykuł 6 - Prawo i okres odstąpienia od umowy

Kupujący ma 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia przez siebie lub przez odbiorcę zamówienia, na powiadomienie o zwrocie zamówionego przedmiotu (przedmiotów). Zwrot zamówienia, na koszt Kupującego, musi nastąpić w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 14 dni od daty powiadomienia sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy.

Ponadto Kupujący może zwrócić część lub całość swojego zamówienia, bez uprzedniego powiadomienia sprzedającego, w ciągu 14 (czternastu) pełnych dni od dnia otrzymania zamówienia przez niego samego lub przez odbiorcę zamówienia. W celach komercyjnych okres zwrotu produkt(ów), może zostać wydłużony do 20 dni na warunkach określonych powyżej.

Całkowity zwrot zamówienia dokonywany jest przez Sprzedającego w ciągu maksymalnie 7 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej wysłanej przez Sprzedającego. W przypadku częściowego zwrotu, początkowe koszty wysyłki są zwracane proporcjonalnie do liczby zwróconych produktów.

Produkty muszą zostać zwrócone do ModaStyle zgodnie z jedną z procedur opisanych w art. 7.

Artykuł 7 - Zwrot produktów

Dostarczone produkty mogą być zwrócone przez Kupującego do ModaStyle na warunkach i zgodnie z instrukcjami wyszczególnionymi poniżej. Produkty muszą być zwrócone do ModaStyle w idealnym stanie lub w stanie oryginalnym (opakowanie, akcesoria, ulotki itp.).

Zwrot paczki pocztą lub kurierem

ModaStyle akceptuje zwrot przedmiotu zakupionego na stronie www.modastyle.pl przesyłką pocztową lub kurierską, jeśli zostanie on zwrócony do ModaStyle w terminie i na warunkach określonych w artykule 6.

Koszty przesyłki zwrotnej pozostają w gestii Kupującego, z wyjątkiem przypadku braku zgodności dostarczonych produktów z zamówieniem.

Żeby zwrócić produkt, Kupujący musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Użyć oryginalnego opakowania.
  2. Dołączyć do zwrotnej przesyłki dowolny element umożliwiający identyfikację Kupującego (dowód dostawy, faktura, numer zamówienia itp.).
  3. Wysłać przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do SALSA PROD Polska Sp. z o.o. - ul. Ogrodników 30 - 84-240 Reda.

ModaStyle nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem. Za wszelkie ryzyko związane ze zwrotem produktu odpowiada Kupujący.

Przesyłka zwrotna otrzymana przez ModaStyle, której Kupujący nie może być formalnie zidentyfikowany, nie zostanie zwrócona, a żadne roszczenie nie zostanie przyjęte.

Artykuł 8 - Zachowanie własności

ModaStyle zachowuje pełną i całkowitą własność sprzedanych produktów aż do pełnej zapłaty pełnej ceny, w tym kwoty głównej, opłat, podatków i obowiązkowych składek.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

ModaStyle nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie szkody, które mogą powstać w wyniku zakupu produktów. Podobnie, nie można pociągać ModaStyle do odpowiedzialności w ramach obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży w przypadku wystąpienia siły wyższej określonej przez polskie sądy.

Artykuł 10 - Częściowe unieważnienie

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostanie uznane za nieważne, lub uznane za takie na mocy ustawy, rozporządzenia lub w następstwie ostatecznej decyzji właściwego sądu, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i zakres zastosowania.

Artykuł 11 - Brak zwolnienia

Fakt, że jedna ze stron nie zastrzega drugiej stronie naruszenia obowiązków, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, nie może być interpretowany w przyszłości jako zwolnienie z tego obowiązku.

Artykuł 12 - Prawo mające zastosowanie i właściwość miejscowa sądu

Sprzedaż produktów ModaStyle podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z istnieniem, interpretacją, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej między ModaStyle a Nabywcą, nawet w przypadku wielu pozwanych, podlegają, w przypadku braku ugody, wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w Częstochowie.

Artykuł 13 - Dane osobowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ModaStyle utworzyło plik elektroniczny, w którym zbierane są niektóre dane osobowe dotyczące klientów, aby umożliwić zarządzanie zamówieniami i monitorowanie relacji z klientami.

Kupujący ma w każdej chwili indywidualne prawo dostępu, usunięcia i sprostowania danych osobowych przewidzianych przez prawo, z którego może skorzystać w następujący sposób:

  • poprzez zmianę swoich danych osobowych w obszarze "Moje konto" dostępnym na stronie internetowej,
  • poprzez skontaktowanie się z działem obsługi klienta i zgłoszenie żądania zmiany lub usunięcia danych klienta,
  • poprzez wysłanie maila na kontakt@modastyle.pl z żądaniem zmiany lub usunięcia danych klienta.

W zależności od wyborów dokonanych podczas tworzenia lub konsultowania konta, Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych od ModaStyle lub na otrzymywanie informacji o konkretnych transakcjach poprzez e-mail i/lub sms.

Jeśli Kupujący nie chce już otrzymywać tych ofert, może w dowolnym momencie z nich zrezygnować, klikając na elektroniczny link rezygnacji z subskrypcji dostępny w wiadomościach e-mail, blokując wiadomości tekstowe lub zmieniając ustawienia konta bezpośrednio na stronie internetowej.